העיר מנקודות מבט שונות בשיח החדש

פורסם קול קורא להגשת הצעות לכנס בנושא העיר הפלסטינית/הישראלית שיתקיים באוניברסיטה העברית.

תאריך אחרון להגשת הצעות: 10.2.2016.