קול קורא להגשת מאמרים וגיליונות נושאיים – כתב העת מגמות

מגמות

להגשת מאמרים ולהצעת גיליונות מיוחדים אנא מלאו את הטופס המקוון המופיע באתר כתב
העת: aspx.Submissions/il.org.journal-megamot.www://https
לשאלות ולבירורים נוספים: il.org.szold@megamot