קול קורא: משרה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה

קול קורא: משרה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון בנגב מזמינה בעלי תואר דוקטור
בסוציולוגיה או אנתרופולוגיה (או שיקבלו את התואר עד יולי 2017) להגיש מועמדות למשרת
מרצה/מרצה בכיר, באמצעות הגשה למלגה תחרותית. יועדפו מועמדים השולטים בשפה העברית
ושהינם לאחר פוסט-דוקטורט. דרושה יכולת מחקרית מוכחת ברמה המאפשרת התמודדות על
מלגות ות"ת (אלון ומעוף) ומלגת עזריאלי. המינוי מותנה באישור מוסדי ובזכייה במלגה.
בפניה יש לכלול קורות חיים, רשימת פרסומים, ביוגרפיה אקדמית, שתכלול תיאור פעילות
מחקרית נוכחית ותחומי הוראה, פרסומים נבחרים, ושמות וכתובות של שלושה ממליצים. יש
לשלוח פניות עד 31ביולי , ,2017אל פרופ' אורי רם, ראש המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה,
אוניברסיטת בן גוריון בנגב, ת.ד. ,653באר שבע, .84195דוא"ל: uriram@bgu.ac.il
מודעה זו מיועדת שוויונית לגברים ולנשים.

Position Opening: The Department of Sociology and Anthropology, Ben Gurion
University of the Negev

The Department of Sociology and Anthropology at Ben Gurion University of the

Negev (Israel) invites applicants holding a Ph.D. degree in Sociology or Anthropology
(by July 2017), for a position at the rank of Lecturer or Senior Lecturer, by means of
competitive fellowships. Candidates are expected to have strong research abilities as
demonstrated by their publications in order to qualify for Vatat fellowships (Alon and
Maof) and Azrieli fellowship. Postdoctoral experience is advantageous. Candidates
must be able to teach in Hebrew. The appointment is pending on winning a fellowship
and on institutional approval.
Applications should include the following: a cover letter describing current and future
research plans and teaching interests, a CV and list of publications, samples of
published work, the names and contact information of three referees. Applications
should be delivered by July 31, 2017 to Prof. Uri Ram, Chair, The Department of
Sociology and Anthropology. Ben Gurion University of the Negev, P.O. Box 653,
Beer-Sheva 84195, Israel. E-mail: uriram@bgu.ac.il
This post is equally directed to all genders

 

פרטים נוספים כאן