תקנון האגודה

1. שם העמותה

השם בעברית: האגודה הישראלית לאנתרופולוגיה.

השם בלועזית: Israel Association of Anthropology

2. המטרות

מטרות העמותה הן:

 • לקדם ולעודד מחקרים בכל שטחי האנתרופולוגיה.
 • לארגן הדרכה והסברה בשטחים השונים הקשורים לאנתרופולוגיה.
 • לפרסם מחקרים או תוצאותיהם בנושאים הנ"ל.
 • סיוע טכני ומסירת אינפורמציה מדעית לחברים.
 • שיתוף פעולה עם מוסדות מחקר ישראלים במקצועות קרובים.
 • יחסי גומלין עם מוסדות מחקר בחוץ-לארץ
 • לקרב את הציבור הרחב לנושאי המחקר האנתרופולוגי ולהביא לידיעתו תוצאות של מחקרים.

3. כספים

 • תקציב העמותה ימומן ע"י מס חבר, וכן ע"י מענקים, תרומות, עיזבונות וכיו"ב של מוסדות ממשלתיים עירוניים, ציבוריים, פרטיים ואחרים.
 • כספי העמותה יוחזקו בבנק/ים בחשבון/ות מיוחד/ים כפי שיחליט הועד בדרך כלל או מפעם לפעם.
 • ההכנסות ונכסי העמותה משמשים אך ורק למטרותיה, חלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה אסורה.
 • במקרה של פירוק יועבר רכוש העמותה לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף (9) 2 לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.
 • שנת הכספים של העמותה תתחיל ב-1 בינואר ותסתיים ב-31 בדצמבר של כל שנה ושנה.

4. חברות

 • מספר החברים יהיה בלתי מוגבל.
 • כל החברים רשאים לבחור ולהיות נבחרים למשרות העמותה.
 • ועד העמותה יחליט על קבלת החברים לעמותה, ועד העמותה רשאי לדחות את הבקשה להתקבל כחבר בעמותה מבלי מתן נימוקים.
 • ועד העמותה יחליט על גובה מס חבר ואופן התשלום.
 • החברות בעמותה היא של יחידים ושל מוסדות.
  •      דינו של חבר מוסד כדינו של כל אדם.
  •      כחבר אדם רשאי להצטרף לעמותה כל אדם, בארץ ובחו"ל, אשר מלאו לו 18 שנה, המסכים לתקנות העמותה והמשלם דמי-חבר, כשיר להתקבל כחבר בעמותה.
  •      כחבר מוסד רשאי להצטרף לעמותה כל ארגון, עמותה, חברה, מוסד, וכו', המסכים לתקנות העמותה והמשלם דמי חבר.
 • כל חבר זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכוללת בקול אחד, חבר מוסד יהיה מיוצג ע"י יו"ר המוסד או בא כוחו.
 • החברים זכאים לקבל את פרסומי העמותה חינם או בהנחה כפי שייקבע ע"י ההנהלה.

5. האסיפה הכללית

 •  האסיפה תתקיים לפחות פעם אחת בכל שנה ובמקרה של עיכובים שאינם ידועים מראש, תדחה האסיפה הכללית ע"י הועד לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.
 • אסיפה כללית רגילה של חברי העמותה תתקיים במהלך הכנס האנתרופולוגי השנתי.
 • ועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה
 • אסיפה הכללית השנתית תדון בין השאר על:
  •      דו"ח עבודת הועד מאסיפה כללית אחת לשניה.
  •      דו"ח כספי של שנת הכספים האחרונה.
  •      חילופים.
 • זכות ההצבעה תינתן לכל חבר ששילם את מסי החבר שלו בזמן, אבל לא יאוחר מ-שעתיים לפני האסיפה.
 • כל החלפה תתקבל אם יצביעו בעדה רוב החברים הנוכחים.
 • כל החלטה על דבר מסוים שיהווה שינוי בתקנות העמותה תתקבל בהצבעת רוב החברים הנוכחים באסיפה. הועד לפי סעיף ז' דלהלן צריך לכלול בסדר יום את הצעת התקנון.
 • ההודעה על דבר האסיפה הכללית תשלח לחברים באמצעות מכתב רגיל לא יאוחר משבוע ימים לפני מועד האסיפה (או על ידי הודעה לפחות באחד העיתונים היומיים העבריים המופיעים בארץ).

6. ועד העמותה:

 •  ועד העמותה ידאג להגשמת מטרות העמותה ויהיה מוסמך, בכפיפות להוראת התקנות לדון, להחליט ולפעול בכל ענייני העמותה.
 • ועד העמותה מורכב מלא פחות מ-7 חברים וביניהם יושב הראש, מזכיר וגזבר, אשר יבחר ברוב קולות באסיפה הכללית. הוועד יבחר פעם בשנתיים. חבר רשאי להיבחר לוועד לא יותר מאשר ארבע שנים, זאת אומרת- שתי תקופות רצופות.
 • הסמכות להופיע ולחתום בכל ענייני העמותה היא בידי יו"ר, המזכיר והגזבר, שניים בין השלושה, בתוספת חותמת העמותה.
 • הועד רשאי להרכיב ועדות שונות בהתאם לצורך.
 • הועד ינהל ויחזיק:
  •      פנקס חברי העמותה, שיכלול פרטים אישיים של החברים.
  •      ספר החלטות הועד ושאר הועדות, חליפת מכתבים והודעות.
 • הועד ידאג לרשום פרטיכל של דיוני האסיפה הכללית.

7. ועדת ביקורת.

 •  לעמותה תהיה אסיפה כללית, ועד וועדת ביקורת ויכול שיהיו לה מוסדות נוספים כאמור בתקנונה (19 א').
 • האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת ביקורת ימונה רואה חשבון או גוף שאושר לעניין זה בידי הרשם (להלן- הגוף המבקר).
 • ועדת הביקורת או הגוף המבקר יבדקו את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ויביאו לפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדין וחשבון הכספי.
 • ועדת הביקורת או הגוף המבקר ייבחרו באסיפה הכללית הרגילה.
 • לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר ועד וכחבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר.

8. פרוק

 •  אסיפה כללית רגילה או שלא מן המנין תוכל להחליט על פירוק העמותה בתנאי:
 • שהצעת הפרוק תהיה כלולה בהודעה שתשלח לפי סעיף 5 (ז) דלעיל.
 • עמותה רשאית, באסיפה הכללית, להחליט על פרוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים. ההחלטה טעונה שני שלישים מן המצביעים באסיפה שעליה ניתנת לכל חברי העמותה הודעה – 21 ימים מראש, תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פרוק.
 • האסיפה הכללית אשר תכונס כנ"ל החליט ברוב של שני שלישים מהחברים הנוכחים גם את אשר יש לעשות ברכוש העמותה בפרוק, לפי סעיף 3 (ה) ולפי סעיף (9)2 לפקודת מס הכנסה.

9. כל ההצבעות נתקבלו בהצבעה של רוב קולות.

10. בבחירות לועד נבחרו החברים כדלקמן: (ראו סעיף "בעלי תפקידים")

11. שינויים בתקנון העמותה

באסיפה כללית שהתקיימה ביום7 ביוני 2006 במרכז מונארט, אשדוד, התקבלו השינויים הבאים:

 • תיקון לסעיף 5 ד'. השינוי: התקבלה האפשרות להשתתפות באספת החברים עם הרשמה עד שעתיים לפני אסיפת החברים, במקום  24 שעות קודם.
 • תיקון לסעיף 5 ז'. השינוי: אפשרות להודיע לחברי העמותה בדוא"ל (במקום הודעה בדואר רגיל) על פגישת חברים. עוד הוחלט כי חבר שאינו בעל תיבת דואר אלקטרונית, יקבל את ההודעה על הפגישה בדואר רגיל.
 • תיקון לסעיף 6 ב'. השינוי: הארכת חברות בוועד בשנתיים נוספות לחברים שכבר מילאו את מספר השנים שהתקנון קובע.