תקנון האגודה

שם העמותה

השם בעברית: האגודה הישראלית לאנתרופולוגיה.

השם בלועזית: Israel Association of Anthropology

המטרות

מטרות העמותה הן:

 • לקדם ולעודד מחקרים בכל שטחי האנתרופולוגיה.
 • לארגן הדרכה והסברה בשטחים השונים הקשורים לאנתרופולוגיה.
 • לפרסם מחקרים או תוצאותיהם בנושאים הנ"ל.
 • סיוע טכני ומסירת אינפורמציה מדעית לחברים.
 • שיתוף פעולה עם מוסדות מחקר ישראלים במקצועות קרובים.
 • יחסי גומלין עם מוסדות מחקר בחוץ-לארץ
 • לקרב את הציבור הרחב לנושאי המחקר האנתרופולוגי ולהביא לידיעתו תוצאות של מחקרים.

כספים

 • תקציב העמותה ימומן ע"י מס חבר, וכן ע"י מענקים, תרומות, עיזבונות וכיו"ב של מוסדות ממשלתיים עירוניים, ציבוריים, פרטיים ואחרים.
 • כספי העמותה יוחזקו בבנק/ים בחשבון/ות מיוחד/ים כפי שיחליט הועד בדרך כלל או מפעם לפעם.
 • ההכנסות ונכסי העמותה משמשים אך ורק למטרותיה, חלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא בין חבריה אסורה.
 • במקרה של פירוק יועבר רכוש העמותה לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף (9) 2 לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.
 • שנת הכספים של העמותה תתחיל ב-1 בינואר ותסתיים ב-31 בדצמבר של כל שנה ושנה.

חברות

 • מספר החברים יהיה בלתי מוגבל.
 • כל החברים רשאים לבחור ולהיות נבחרים למשרות העמותה.
 • ועד העמותה יחליט על קבלת החברים לעמותה, ועד העמותה רשאי לדחות את הבקשה להתקבל כחבר בעמותה מבלי מתן נימוקים.
 • ועד העמותה יחליט על גובה מס חבר ואופן התשלום.
 • החברות בעמותה היא של יחידים ושל מוסדות.
  • דינו של חבר מוסד כדינו של כל אדם.
  • כחבר אדם רשאי להצטרף לעמותה כל אדם, בארץ ובחו"ל, אשר מלאו לו 18 שנה, המסכים לתקנות העמותה והמשלם דמי-חבר, כשיר להתקבל כחבר בעמותה.
  • כחבר מוסד רשאי להצטרף לעמותה כל ארגון, עמותה, חברה, מוסד, וכו', המסכים לתקנות העמותה והמשלם דמי חבר.
 • כל חבר זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה הכוללת בקול אחד, חבר מוסד יהיה מיוצג ע"י יו"ר המוסד או בא כוחו.
 • החברים זכאים לקבל את פרסומי העמותה חינם או בהנחה כפי שייקבע ע"י ההנהלה.

האסיפה הכללית

 • האסיפה תתקיים לפחות פעם אחת בכל שנה ובמקרה של עיכובים שאינם ידועים מראש, תדחה האסיפה הכללית ע"י הועד לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.
 • אסיפה כללית רגילה של חברי העמותה תתקיים במהלך הכנס האנתרופולוגי השנתי.
 • ועד רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המניין, ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת של הגוף המבקר או של עשירית מכלל חברי העמותה
 • אסיפה הכללית השנתית תדון בין השאר על:
  • דו"ח עבודת הועד מאסיפה כללית אחת לשניה.
  • דו"ח כספי של שנת הכספים האחרונה.
  • חילופים.
 • זכות ההצבעה תינתן לכל חבר ששילם את מסי החבר שלו בזמן, אבל לא יאוחר מ-שעתיים לפני האסיפה.
 • כל החלפה תתקבל אם יצביעו בעדה רוב החברים הנוכחים.
 • כל החלטה על דבר מסוים שיהווה שינוי בתקנות העמותה תתקבל בהצבעת רוב החברים הנוכחים באסיפה. הועד לפי סעיף ז' דלהלן צריך לכלול בסדר יום את הצעת התקנון.
 • ההודעה על דבר האסיפה הכללית תשלח לחברים באמצעות מכתב רגיל לא יאוחר משבוע ימים לפני מועד האסיפה (או על ידי הודעה לפחות באחד העיתונים היומיים העבריים המופיעים בארץ).

ועד העמותה

 • ועד העמותה ידאג להגשמת מטרות העמותה ויהיה מוסמך, בכפיפות להוראת התקנות לדון, להחליט ולפעול בכל ענייני העמותה.
 • ועד העמותה מורכב מלא פחות מ-7 חברים וביניהם יושב הראש, מזכיר וגזבר, אשר יבחר ברוב קולות באסיפה הכללית. הוועד יבחר פעם בשנתיים. חבר רשאי להיבחר לוועד לא יותר מאשר ארבע שנים, זאת אומרת- שתי תקופות רצופות.
 • הסמכות להופיע ולחתום בכל ענייני העמותה היא בידי יו"ר, המזכיר והגזבר, שניים בין השלושה, בתוספת חותמת העמותה.
 • הועד רשאי להרכיב ועדות שונות בהתאם לצורך.
 • הועד ינהל ויחזיק:
  • פנקס חברי העמותה, שיכלול פרטים אישיים של החברים.
  • ספר החלטות הועד ושאר הועדות, חליפת מכתבים והודעות.
 • הועד ידאג לרשום פרטיכל של דיוני האסיפה הכללית.

ועדת ביקורת

 • לעמותה תהיה אסיפה כללית, ועד וועדת ביקורת ויכול שיהיו לה מוסדות נוספים כאמור בתקנונה (19 א').
 • האסיפה הכללית רשאית להחליט כי במקום ועדת ביקורת ימונה רואה חשבון או גוף שאושר לעניין זה בידי הרשם (להלן- הגוף המבקר).
 • ועדת הביקורת או הגוף המבקר יבדקו את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ויביאו לפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדין וחשבון הכספי.
 • ועדת הביקורת או הגוף המבקר ייבחרו באסיפה הכללית הרגילה.
 • לא יכהן אדם בעת ובעונה אחת כחבר ועד וכחבר ועדת הביקורת או הגוף המבקר.

פרוק

 • אסיפה כללית רגילה או שלא מן המנין תוכל להחליט על פירוק העמותה בתנאי:
 • שהצעת הפרוק תהיה כלולה בהודעה שתשלח לפי סעיף 5 (ז) דלעיל.
 • עמותה רשאית, באסיפה הכללית, להחליט על פרוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים. ההחלטה טעונה שני שלישים מן המצביעים באסיפה שעליה ניתנת לכל חברי העמותה הודעה – 21 ימים מראש, תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פרוק.
 • האסיפה הכללית אשר תכונס כנ"ל החליט ברוב של שני שלישים מהחברים הנוכחים גם את אשר יש לעשות ברכוש העמותה בפרוק, לפי סעיף 3 (ה) ולפי סעיף (9)2 לפקודת מס הכנסה.

כל ההצבעות נתקבלו בהצבעה של רוב קולות.

בבחירות לועד נבחרו החברים כדלקמן: (ראו סעיף "בעלי תפקידים")

שינויים בתקנון העמותה

באסיפה כללית שהתקיימה ביום7 ביוני 2006 במרכז מונארט, אשדוד, התקבלו השינויים הבאים:

 • תיקון לסעיף 5 ד'. השינוי: התקבלה האפשרות להשתתפות באספת החברים עם הרשמה עד שעתיים לפני אסיפת החברים, במקום  24 שעות קודם.
 • תיקון לסעיף 5 ז'. השינוי: אפשרות להודיע לחברי העמותה בדוא"ל (במקום הודעה בדואר רגיל) על פגישת חברים. עוד הוחלט כי חבר שאינו בעל תיבת דואר אלקטרונית, יקבל את ההודעה על הפגישה בדואר רגיל.
 • תיקון לסעיף 6 ב'. השינוי: הארכת חברות בוועד בשנתיים נוספות לחברים שכבר מילאו את מספר השנים שהתקנון קובע.